top of page

Правила и условия (Terms and conditions):
 

 1. В конкурса имат право да участват само момичета - ученици, на възраст между 14 и 18 години (в 8-11 клас през учебната 2022-23 г.), към момента на кандидатстване живеещи и учащи в България. Близки роднини на служители на Британското посолство и свързани лица с журито на конкурса нямат право да участват в инициативата „Посланик за един ден“. 

 2. Няма такса за кандидатстване.

    3. Британското посолство ще покрие разходите, свързани с транспорт, настаняване и изхранване за победителките и  по един техен придружител. 

    4. Условия за кандидатстване и детайли за това как се кандидатства: 

 • За участие в конкурса е необходимо всеки участник да отговори на въпроса: “„Ако бяхте „Посланик за един ден“, как бихте насърчили равенството между половете в България?“ 

 • Отговорът трябва да е под формата на есе в рамките на 200-250 думи. Есето може да е на английски или на български език. 

 • Отговорите трябва да бъдат изпратени само през формата за кандидатстване, която е достъпна на адрес: www.ambassadorforaday.com. Заедно с есето, всеки участник следва да изпрати и следните лични данни за контакт: трите имена, дата на раждане, населено място, електронна поща и телефон за връзка. Тези данни ще бъдат използвани с цел уведомяването на участниците за резултатите от конкурса.  

 • Участниците в конкурса имат право да изпращат есета, които към момента на обявяване на конкурса „Посланик за един ден“ не са публикувани в печатни или интернет издания, и/или с които не са участвали в други подобни конкурси. Съдържанието на есетата трябва да бъде оригинално и съобразено с темата на кампанията „Посланик за един ден“ –  "Да прегърнем равенството".

    5. Всеки участник може да кандидатства само веднъж в конкурса. Многобройни кандидатури               от един човек ще бъдат дисквалифицирани. 

   6. Победителки от предишни издания на кампанията „Посланик за един ден“ съответно през                  2018 г.,  2019 г., 2020 г. и 2021 г. нямат право да участват в настоящия конкурс. 

  7. Крайният срок за кандидатстване е 23:59 ч. на 22 януари 2023 г. Не може да се кандидатства в              конкурса след тази дата. 

  8. Британското посолство не поема отговорност за неполучени кандидатури, поради каквато и           да е причина. 

  9. Три победителки ще бъдат избрани въз основа на тяхното есе на анонимен принцип по                           преценка на жури, състоящо се от служители на Британското посолство и независими                             членове. 

 10. Победителките ще бъдат уведомени чрез имейл в рамките на 10 работни дни след крайния                 срок за кандидатстване.

        Ако не успеем да се свържем с победителка в рамките на четири работни дни, Британското               посолство си запазва правото да изтегли наградата от победителката и да избере                                     подгласничка измежду останалите участници.  

  11. На победителките в конкурса ще бъдат предоставени следните награди:  

 • Съвместна работа с британския посланик в София;  

 • Възможност за посещение в президентството за среща с Вицепрезидента на България – Илияна Йотова; 

 • Възможност за обучение; 

 • В зависимост от ситуацията с пандемията КОВИД-19, някои или  всички дейности могат да се проведат онлайн. Британско посолство ще информира участниците за всички промени  своевременно.  

 • Британско посолство София си запазва правото да отмени всички събития в зависимост от обстановката в дадения момент. 

  12. Условия за участие в кампанията „Посланик за един ден“: 

 • Победителките дават съгласието си да бъдат фотографирани и/или филмирани по време на публични и онлайн изяви във връзка с кампанията „Посланик за един ден“ с цел материалът да бъде използван за популяризиране на инициативата при условие, че снимките/видеата не накърняват по никакъв начин достойнството и доброто им име. 

 • Ако ситуацията, свързана с COVID-19 позволява пътуване, победителките трябва да имат възможността да пътуват до София. 

 • Победителките трябва да имат придружител на възраст над 21 год. (родител, учител, настойник), за да могат да пътуват до София. 

  13.  Решенията на Британско посолство във връзка с всички аспекти на конкурса, в това число,                 но не само оценяването на кандидатите, организацията на провеждане и реда за                                         предоставяне на наградите са окончателни и няма да се води допълнителна                                                     кореспонденция.  

          Организаторът си запазва правото да изменя реда и датите за предоставяне на наградите                 при възникване на необходимост, за което участниците ще бъдат уведомени. 

  14. Чрез кандидатстването си в конкурса, всеки кандидат дава съгласието си да бъде обвързан            с горепосочените общи условия и правила за участие.  

bottom of page